Body found at Sandy Beach; linked to Johnsonburg address